tiistai 28. tammikuuta 2020

Valtuustoaloite: 

Alueellinen syrjäytymisen ehkäisy Lausteella käyntiin keväällä 2020

Kaupungilla on valtuuston hyväksymä syrjäytymisen ehkäisyn strategia (mm. Smart and Wise) ja sitä myöden alueellinen eriarvoisuus tulisi ottaa kaiken kattavaan tarkasteluun, ja toimenpiteitä tulisi tehdä koko ajan sen mukaisesti.
Viime aikoina asukkaita ja päättäjiä on puhuttanut Lausteen koulun ja perheiden tulevaisuus ko. lähiössä. Asia on otettava pikaisesti  tarkasteltavaksi. Ei voida tehdä koulun, kirjaston jne. lopetusta alueella ilman alueellista ja samalla koko kaupunkia koskevaa suunnitelmaa. Miten alueet saadaan eläviksi ja asukkaat viihtymään? Millaisia vetovoimatekijöitä on jatkossa Lausteelle ajateltu? Smart and wise -hankkeen syrjäytymisosiossa esitetään lähiöiden asukkaille tapaamiskeskuksia. Mitä on tälle asialle tehty? Kuka tai mikä taho ottaa tästä vastuun, että sellaisia suunnitellaan.
Lautakunnat (vapaa-aika, kasvatus-opetus, kaupunkisuunnittelu) ovat lausuneet Lausteen koulun tulevaisuudesta omia näkemyksiään. Nyt puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä Lausteen alueelle suunnitellaan jatkossa niin, että lähiö ei kuihdu mahdollisesti palveluiden poistuessa sieltä. 
Miten Lausteen positiivinen tulevaisuus rakennetaan ja siitä tehdään jatkossa houkutteleva paikka asua, myös uusille perheille? 

Turussa 27.1.2020

Riikka Oksanen
Vasemmistoliitto


EUn ajaman lyijyammuskiellon kannattamisesta mitätöidään

Sain tylyt vastaukset aiempaan kirjoitukseeni lyijyammuskiellon välttämättömyydestä, joihin puolestani vastasin 26.1. Turun Sanomissa. Tässä vastaukset ja oma puheenvuoroni.

Eva-Liisa Raekallio

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4835832/Lukijalta+Huomioidaanko+lyijykieltoasiassa+kokonaisuus

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4834962/Ontuvia+perusteluja+lyijykiellon+ajamisessa

EUn tavoitetta toimia ihmisten terveyden ja ympäristön hyväksi ei pidä vesittää yksilön omien tarkoitusperien pohjalta

Tommi Salosen ja Ari Hyvösen vastineissa (TS 23.1.) pyritään kumoamaan 18.1. julkaistussa mielipidekirjoituksessani esittämäni tiedot lyijyn myrkyllisyydestä lyijyammuskiellon perusteena. Salonen toteaa, ettei kukaan ole kiistänyt lyijyn vaarallisuutta, mutta siitä huolimatta vastustaa lainsäädäntöä sen käytön vähentämiseksi. Tässä on ilmeinen ristiriita. 
Eu­roo­pan ke­mi­kaa­li­vi­ras­ton mu­kaan tur­val­lis­ta ra­jaa lyi­jyn syön­nil­le ei ihmisillä ole. Suomessa kehotetaan raskaana olevia ja imettäviä naisia välttämään riistan syöntiä ja Rans­kassa suositellaan, et­tä ai­kui­set söi­si­vät lyi­jy­am­muk­sel­la kaa­det­tua riis­taa kor­kein­taan kol­me ker­taa vuo­des­sa, ei­vät­kä ras­kaa­na ole­vat tai lap­set söi­si sitä lain­kaan. Lyi­jy voi vai­kut­taa nais­ten he­del­mäl­li­syy­teen, syntyvään lapseen ja äidinmai­toon sekä las­ten her­mos­ton ke­hi­tyk­seen.
Hyvönen moittii kirjoitustani tarkoitushakuiseksi, kun valotin lyijyn myrkyllisyyttä esimerkillä Yhdysvalloista Michiganin osavaltiosta, jossa lyijy on pilannut ihmisten juomaveden. Jos on tarkoitushakuisuutta havaittavissa, se löytyy Salosen ja Hyvösen vastineista. Pyrin omalla mielipidekirjoituksellani tuomaan esiin lyijyn vaarallisuutta ja otin esimerkiksi sekä Salla Selosen ampumaradalla tekemän tutkimuksen lyijyn käyttäytymisestä maaperässä, sekä Yhdysvaltojen tapauksen. Salonen ja Hyvönen haluavat nähdä sen kirjoitukseni puutteena.  
Salosen mukaan olen unohtanut Suomessa tehdyt toimenpiteet lyijyn vähentämiseksi, kun maassamme kiellettiin lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä vuonna 1996. EUn nyt valmistelema kielto koskisi lyijyammusten kieltoa kosteikkoalueilla, valtaosa Suomen pinta-alasta täyttää kosteikkomääritelmän. Aiempi kielto ei myöskään koskenut riistan metsästystä. Kyse onkin tällä kertaa paljon laajemmasta ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävämmästä toimesta. Voiko olla niin, että Salonen on tämän kirjoituksessaan unohtanut. Voisi myös peräänkuuluttaa kokonaisuuden huomioimista jota Salonen minulta kaipasi; Suomessa jo tehdyt paikalliset muutokset eivät mitenkään paranna tilannetta koko EUn alueella.
EUn kaltaisella merkittävällä talousalueella tehtävä kielto kannustaisi osaltaan kehittämään lyijyammuksille hyviä vaihtoehtoja.  Niitä on jo nyt, mutta monet käytännön seikat estävät esim. teräshaulien käyttämistä. Pidän hyvin tärkeänä, että lyijykiellossa katsotaan koko prosessia alkutuotannosta lähtien, ihmisten altistuminen raskasmetallille on minimoitava ja estettävä kaikissa tuotannon vaiheissa.
Salonen rinnastaa lyijyammusten kiellon kannattamisen ja kielteisen kannan maanpuolustukseen. Kun kirjoituksessa todettiin minun yhdistelevän asioita miten sattuu, tulee Salonen itse toimineeksi tavalla josta minua aiheettomasti moittii. 
Mielestäni on todella hienoa, että EU pyrkii toimimaan ihmisten terveyden ja ympäristön hyväksi. Tavoitetta ei pidä vesittää yksilön omien tarkoitusperien pohjalta.

Eva-Liisa Raekallio
Turku

maanantai 27. tammikuuta 2020

Kuulumisia torstain 23.1. rauhanfoorumista
Vipu ry oli mukana järjestämässä Rauha Palestiinaan-tilaisuutta viime torstaina 23.1.2020. Muut järjestäjät olivat Suomen Rauhanpuolustajat ja ICAHD Suomi. Kuvassa vieraamme Sahar Vardi ja Ahmed Abu Artema.


Tavoitteenamme Vipussa on jo vuosia ollut osallistua Gazan saarron purkamiseen ja alueen rauhanomaiseen kehitykseen tähtäävään toimintaan täällä Suomessa. Olemme järjestäneet asiasta useita keskusteluja ja jopa solidaarisuuspurjehduksen vuonna 2015 Ship to Gazan kansainväliselle purjehdukselle.
Tämänkertainen tilaisuus Koulu-ravintolassa oli erittäin onnistunut ja tässä muutama huomio vieraiden, Sahar Vardin ja Ahmed Abu Arteman, puheenvuoroista ja siitä seuranneesta keskustelusta.
Saharin puheenvuoro keskittyi pääosin Israelin miehityspolitiikkaan ja hän totesi mm., että Israel tarvitsee palestiinalaisalueiden miehityspolitiikkaa ja operaatiota itsessään aseteollisuutensa näyteikkunana.

Israel piirittää Gazaa maalta, mereltä ja ilmasta. Operaatio on heille tärkeä asekaupan edistämisen välineenä. Viimeisimmät asekeksinnöt voidaan testata autenttisesti ja todistaa niiden kelvollisuuden mahdollisille ostajille. Suomi kuuluu näiden ostavien maiden jokkoon, ja Sahar toivoikin meiltä poliitikkojen painostusta asiassa. Suomen asekauppa Israelin kanssa on jopa lisääntymässä ellei asialle tehdä jotain.

Ahmed oli huolissaan suljetun Gazan tulevaisuudesta ja etenkin nuorten jaksamisesta. Heillä ei ole paljon tulevaisuuden näkymiä ja 70% nuorista on työttöminä. Gazan terveydenhoito ei toimi, juomavettä on rajoitetusti jne. Ahmed Abu Artema on käynnistänyt rauhanomaisia Suuri Paluu -marsseja rajan yli. Näitä järjestetään joka perjantai.
Jotain haaveita paremmasta täytyy olla, ja ihmiset haaveilevat pääsevänsä takaisin omiin koteihinsa ja alueille, jotka Israel on miehittänyt.
Hän toteaa, niin kuin Saharkin, etteivät israelilaiset ihmiset ole ongelma, vaan järjestelmä, joka perustuu miehitykseen, karkoitukseen ja apartheidiin.

Lisää heidän, Saharin ja Abun mielipiteistä, voi lukea Kansan Uutisten 21.1. netti-lehdestä. lauantai 18. tammikuuta 2020


EUn komissio esittää lyijyammusten kieltoa. Vipulaista väriä on mukana asiaa Suomen päässä valmistelevassa kemikaalineuvottelukunnassa, pj Raekallio kirjoittaakin aiheesta ympäristön ja ihmisten terveyden näkökulmasta tämän päivän Turun Sanomissa. 

Lyijykieltokeskustelussa huomioitava kokonaisuus

Turun Sanomien mielipidepalstalla on viime aikoina 29.12. ja 11.1. keskusteltu EUn komission ajamasta lyijyammusten kiellosta. Kirjoituksissa on tyrmätty kieltoesitys lainkuuliaisten metsästäjien ja ampumaurheilun harrastajien kiusaamisena, ja nähty sen olevan paljon melua tyhjästä. Lyijyn myrkyllisyys on kuitenkin ollut tiedossa jo vuosisatoja, ja onkin hyvin vaikeaa ja vastuutontakin perustella sen käytön jatkamista harrastustoiminnan vaikeutumisella. 
Helsingin yliopiston ympäristöekologian tutkijan Salla Selosen Hollolassa Hälvälän ampuraradalla tekemä väitöstutkimus vahvistaa, että lyijy häiritsee maaperän hajomisprosessia ja ravinnekiertoa. Lyijy ja muut raskasmetallit päätyvät ekosysteemiin ja sitä kautta ihmiseen, mm. monet kasvit keräävät raskasmetalleja itseensä. Lyijyn vaarallisuus on nähty tuoreeltaan myös Yhdysvalloissa Michiganin osavaltiossa, jossa  lyijy on pilannut ihmisten juomaveden.
Osallistuin viime syksynä Suomen valtioneuvoston asettaman, maamme ja EUn kemikaalilainsäädäntöä ja myös tätä lyijykieltoa valmistelevan kemikaalineuvottelukunnan kokoukseen, jossa mm. metsästäjät olivat esittämässä kantojaan komission esitystä vastaan. Ampumaurheilunkin tulevaisuudesta oltiin huolissaan, asia nähtiin korostetusti vain metsästyksen näkökulmasta. Minusta oli selvää, että lyijypitoisista ammuksista on tietenkin luovuttava ja pidin monta puheenvuoroa aiheesta. 
Asiasta äänestetään pian, ja monet poliitikot ovat rientäneet metsästäjien tueksi. Ympäristön ja ihmisten terveyden puolesta onkin toimittava nyt.

Eva-Liisa Raekallio
Kemikaalineuvottelukunnan varajäsen Suomen Luonnonsuojeluliiton mandaatilla

Turun ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan rakennus- ja lupalautakunnan jäsen (vas.)

perjantai 17. tammikuuta 2020 TIEDOTE

17.1., julkaisuvapaa heti

Palestiinalainen Gazasta ja israelilainen Jerusalemista kiittävät Anna Kontulaa

Anna Kontulan yritys murtaa Gazan saarto on kiinnittänyt paljon huomiota tiedotusvälineissä. Gazan palestiinalaisten ja miehitystä vastustavien israelilaisten ääni ei kuitenkaan ole saanut paljon huomiota.

Nyt kommentoivat Suomessa vierailevat Ahmed Abu Artema Gazasta ja Sahar Vardi Jerusalemista. He puhuvat Helsingissä, Tampereella ja Turussa ensi viikolla. 
Ahmedin kirjoitus Facebookiin kaksi vuotta sitten hashtagilla #GreatReturnMarch oli alku Gazan viikoittaisille paluumarssimielenosoituksille, joita hän on ollut mukana järjestämässä. Kymmenet tuhannet palestiinalaiset ovat kerääntyneet enimmäkseen väkivallattomiin mielenosoituksiin, jotka ovat olleet merkittävin käänne Gazassa vuosiin.

Sahar Vardi on American Friends Service Committeen Israelin ohjelman johtaja. Sahar on israelilainen aseistakieltäytyjä ja on toiminut nuoresta asti israelilaisissa militarismia vastustavissa ja suoran toiminnan ryhmissä. Nykyään hänen työnsä keskittyy Israelin miehityksen ja sotateollisuuden taloudellisiin puoliin kuten asevientiin.

Ahmed Abu Artema toteaa:

”Gazan palestiinalaiset arvostavat Anna Kontulan rohkeaa tekoa, joka auttaa kiinnittämään huomiota ihmisiin, jotka kärsivät ja kamppailevat vapaudesta ja ihmisarvoisesta elämästä.

Israel on 13 vuoden ajan järjestelmällisesti heikentänyt kahden miljoonan Gazan ahtaissa olosuhteissa asuvan palestiinalaisen elämän edellytyksiä. Kaksi kolmasosaa heistä on pakolaisia. Gazan uusi sukupolvi ei näe toivoa tulevaisuudessa, koska Israelin saarto on saanut aikaan maailman pahimpiin kuuluvat köyhyys- ja työttömyysluvut. YK:n raportin mukaan Gazasta on tullut ihmiselämälle kelvoton tämän vuoden alusta.

Gazan tilanne on kiireellinen. Gazan asukkaat tarvitsevat sitä, että Israelia painostetaan lopettamaan siviilien kollektiivinen rankaiseminen.”

Sahar Vardi sanoo:

”Suomalaisen kansanedustajan Anna Kontulan yritys rikkoa Gazan saartoa oli hyvin tärkeä. Se kiinnitti huomion kahteen asiaan: palestiinalaisten kammottaviin elinolosuhteisiin Gazassa Israelin saarron alla, ja kansainvälisen yhteisön osallisuuteen – osallisuuteen, jota Kontula tuli haastamaan.

Kansainvälinen yhteisö ei ole vain jättänyt painostamatta Israelia noudattamaan kansainvälistä oikeutta mitä tulee kollektiivisiin rangaistuksiin ja siviileihin kohdistuviin hyökkäyksiin, kuten Gazan suuren paluumarssin mielenosoittajien ampumiseen. Se myös aktiivisesti tukee Israelin miehityspolitiikkaa.

Maat, jotka ostavat asejärjestelmiä, joita Israel kehittää palestiinalaisten kustannuksella ja ’testaa tositoimissa’ Gazan asukkaisiin antavat Israelille syitä jatkaa tätä politiikkaa. Israelin puolustusministeri on merkinnyt Suomen kohdemaaksi aseviennin laajentamiselle. Kontulan teko on tärkeä viesti siitä mistä nämä aseet tulevat ja kuka maksaa hinnan niiden kehittämisestä.”

Sahar näkemykset heijastavat hänen kokemustaan juutalaisena ja israelilaisena:

”Juutalaiseen perinteeseen kuuluu vastuu olla ”valo kansakunnille” – hyvä esimerkki siitä, miten toimitaan oikein. Israelilaisena sydämeni särkyy kun yhteiskuntani lähettää toisille kansakunnille valon sijaan tulta, ja antaa esimerkin sortamisesta ja miehityksestä. Kaikki jotka vastustavat tätä politiikkaa ja ovat osa yleistä rasismin ja sorron vastaista liikettä ovat kumppaneitani, ja olen ylpeä olla osa samaa kamppailua heidän kanssaan.”

Anna Kontulaan kohdistuvat antisemitismisyytökset Sahar Vardi tuomitsee:

”Anna Kontulaa on syytetty antisemitismistä, koska hän protestoi Israelin rikoksia. On tärkeää sanoa, että hänen äänensä edustaa tismalleen vastakkaista kantaa.

Hänen äänensä sanoo kirkkaasti, että toiminta kollektiivista rangaistusta ja rotusortoa vastaan on osa laajaa rasismin vastaista liikettä, johon kuuluu myös antisemitismin vastustaminen.

Kyynisten antisemitismisyytösten käyttäminen aina kun joku uskaltaa arvostella Israelin politiikkaa ei ole vain äärimmäisen petollista, se on vaarallista.

Israelin hallituksen politiikan arvostelun samaistaminen juutalaisvihaan tarkoittaa tuon politiikan samaistamista juutalaisuuteen. Tämä on erittäin antisemitistinen väite, joka meidän pitää hylätä.”

Abu Artema ja Vardi puhuvat Helsingissä Rauhanfoorumi-tilaisuudessa maanantaina 20.1.. Tilaisuudessa puhuu myös kansanedustaja Erkki Tuomioja.

Tilaisuuden Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/485170575740081/

He puhuvat myös Tampereella keskiviikkona 22.1. pääkirjasto Metsossa kello 18 ja Turussa torstaina 23.1. ravintola Koulussa kello 18.

Ahmad Abu Artemaa on mahdollista haastatella 18.-24.1. ja Sahar Vardia 20.-23.1..

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: Syksy Räsänen, syksy.rasanen@iki.fi, puh. 045 635 7214.

Lisätietoa Ahmed Abu Artemasta ja Sahar Vardista (mukaan lukien kuvat) löytyy tilaisuuden tiedotteesta: https://www.icahd.fi/rauhanfoorumi-2020/

keskiviikko 15. tammikuuta 2020


Palestiina rauhanfoorumi -Gaza tänään 
Turussa 23.1. klo 18

Vipun vuosi käynnistyy upealla tilaisuudella "Palestiina rauhanfoorumi- Gaza tänään" torstaina 23.1. klo 18 Turussa, Ravintola Koulun historianluokassa osoitteessa Eerikinkatu 18. 

Tervetuloa keskustelemaan! 

(Suomenkielinen teksti alla.)


The Peace Forum focusing on Israel-Palestine!

We are proud to have two esteemed guests this year, focusing on the situation in Gaza and European involvement.

We start with Ahmad Abu Artema, poet, journalist and one of the initiators of the Great March of Return, which may be the most significant development in Gaza over the past few years. It is difficult for Palestinians in Gaza to get permits from Israel to leave, so we are particularly honoured to have him with us.More on the Great March of Return and Abu Artema:We conclude with Sahar Vardi, Israel Program Manager for the American Friends Service Committee based in Jerusalem. Vardi has been imprisoned in Israel for refusing military service. She has been active with Israeli anti-militarist and direct action groups such as New Profile, Taayush and Free Jerusalem, and is part of Boycott from Within. Much of her work focuses on the economic aspects of Israeli occupation and military industry, including arms exports.

* * *

Rauhanfoorumi jatkuu!

Meillä on kunnia tänä vuonna saada kuulla kahdelta arvostetulta vieraalta. Keskiössä on Gazan tilanne ja Euroopan rooli.

Ensiksi puhuu Ahmad Abu Artema. Hän on runoilija, journalisti ja suuri paluumarssi -mielenosoitusten alullepanija Gazasta. Ne saattavat olla merkittävin käänne Gazassa vuosiin. Koska Gazan palestiinalaisten on vaikea saada Israelilta lupaa lähteä, olemme erityisen iloisia, että hän pääsee paikalle.

Suuresta paluumarssista ja Abu Artemasta:Lopuksi puhuu Sahar Vardi, American Friends Service Committeen Israelin ohjelman johtaja. Vardi tuomittiin Israelissa vankilaan asepalveluksesta kieltäytymisestä. Hän on toiminut israelilaisissa militarismia vastustavissa ja suoran toiminnan ryhmissä kuten New Profile, Taayush ja Free Jerusalem, ja kuuluu järjestöön Boycott from Within. Hänen työnsä keskittyy Israelin miehityksen ja sotateollisuuden taloudellisiin puoliin, mukaan lukien asevientiin.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!Järj. ICAHD Finland, Suomen Rauhanpuolustajat, Viherpunainen vasemmisto ry