keskiviikko 24. lokakuuta 2018

Turun Sanomissa ilmestyi 22.10. ajankohtainen kirjoitus mikromuoviongelman totaalisuudesta ja ekologisen joukkoliikenneratkaisun välttämättömyydestä. Vipun saaristomeripurjehdus elokuun lopussa oli paitsi todella kiva ja antoisa, myös opettavainen. Tässä linkki lehteen, ja alkuperäinen versio leipätekstinä.

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4125733/Lukijalta+Vesistojen+mikromuovikuormitus+huomioitava+joukkoliikenteessa


Vesistöjen mikromuovikuormituksen vähentäminen ekologisella joukkoliikenneratkaisulla on kiireellistä

Saaristomeren sinileväongelma on vuodesta toiseen otsikoissa, vesistöjen rehevöityminen kerää kaiken mediahuomion. Meren näkymättömät vaarat kuten mikromuovit ja kemikaalit on unohdettu. Näiden mikroskooppisten haitta-aineiden käyttäytymisestä luonnon kiertokulussa tiedetään kuitenkin se, ettei unohtamiseen ole varaa. Mikromuovikuormitus on oleellinen osa myös Turun joukkoliikenneratkaisua.
Turun rakennus- ja lupalautakunta on Turun ympäristönsuojeluviranomainen. Meille pidettiin tämän vuoden maaliskuussa katselmus Kakolan jätevedenpuhdistamolla. Mikromuovien ja kemikaalien päätyminen ekosysteemiin ja lopulta tietenkin ihmiseen on vakava ongelma. Saaristomeren tutkimuslaitoksen työssä on saatu viitteitä siitä, että eliöiden solut erehtyvät luulemaan muovia ravinnokseen. Jätevedenpuhdistamo ei kuitenkaan riittävästi tavoita näitä vaarallisia yhdisteitä. Se käsittelee Turun talousalueen, yli 300 000 ihmisen jätevedet ja puhdistustehoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jätinkin 22.3.2018 lautakunta-aloitteen, jossa selvitettäisiin miten puhdistuskapasiteetti saadaan kattamaan paitsi talvisateiden seurauksena yhä lisääntyvä ravinnekuormitus, myös mikromuovit ja kemikaalit. 
Muovinvalmistuksessa käytetyt ihmisen hedelmällisyyttä heikentävät kemikaalit kuten ftalaatit ja bisfenoli a (BPA) päätyvät kulutustuotteiden kautta ihmisen verenkiertoon, ja vesistöissä ne vahingoittavat ekosysteemiä. Itämeren kaupunkien jätevesien tutkimushanke NonHazCityn puitteissa otettiin viime vuonna näytteitä myös Turun jätevesistä. Kaikista näytteistä löytyi mm. ftalaatteja, bisfenoli- a:ta ja perfluorattuja yhdisteitä. Kemikaalikuormitus on ratkaistava.

Nämä kemikaalit ovat vain jäävuoren huippu ja mikromuoviongelma läpäisee koko yhteiskunnan. Turku on pian tekemässä joukkoliikenneratkaisua, vastakkain ovat superbussit sekä raitiotie. Ilmastonmuutoksen kiihtyessä aidosti ekologiset joukkoliikennevaihtoehdot muodostuvat välttämättömiksi. Tässä katsannossa raitiotie on ehdoton ykkönen, myös silloin kun otetaan huomioon se, miten liikenne ja autonrenkaat tuottavat Ruotsissa 13520 tonnia vesistöjen mikromuovikuormituksesta ollen n. 10000 tonnia edellä seuraavaksi suurinta kuormittajaa, tekonurmista irtoavia rakeita. Suomen tilanne ei voi poiketa tästä kovin paljon.
Saaristomeren suojelussa on nähtävä kokonaisuus myös infrastruktuurin osalta, ja tartuttava pikaisesti kaikin, ja etenkin lainsäädännön keinoin sekä näkyvän että näkymättömän vesistökuormituksen vähentämiseen.
Eva-Liisa Raekallio
Turun rakennus- ja lupalautakunnan jäsen (vas.)
Suomen kemikaalilainsäädäntöä valmistelevan kemikaalineuvottelukunnan varajäsen
Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirihallituksen jäsen
Raporttia rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 18.10.

Meillä oli asioina mm. Aluehallintoviraston päätös Turun lentoaseman glygolivesien talteenottoa ja käsittelyä koskevasta selvityksestä, jätevesien johtaminen ojaan Hirvensalossa, KHO:n päätös tiedoksi valituksesta, joka hylättiin koskien rakennuslautakunnan 2016 yliopiston kampusalueen Arwidssoninkadun puutaloille myöntämää purkulupaa, Viinamäenkadun päiväkodin purkulupa, Hippoksentien kaltevan kerrostalon purkaminen, parvekelasien tulo Kanslerintie ykkösen 50-luvulla rakennettuihin kerrostaloihin, sairaalarakennusten muutos kerrostaloiksi Kurjenmäessä, nuorten työpaja Fendarin edustan rakennuksen purku, myönnetty rakennuslupa Mäntymäkeen sekä poikkeusluparakentamista Hirvensaloon. Piti oikein miettiä että kaikki sai kirjattua tähän.

Jäänestoaineet saadaan reilun vuoden päästä pois saastuttamasta lentokentän ympäristöä, ihan loistavaa :) Kun kävimme syyskuussa Vs-Vassin piirin ympäristökerhon kanssa Pomponrahka-Isosuolla retkellä, ajattelin miten paljon päästöjä lentokentän läheisyydestä koituu luonnonsuojelualueelle. Proseduuri saadaan kuitenkin kuntoon pian, hienoa. Kysyin kokouksessa perusteluita että miltä pohjalta talteenottoon ei päästä jo 2019 vuoden alusta, viralliset kuviot ottavat oman aikana. Lopussa kiitos kuitenkin seisoo.

Hirvensalossa on haettu toimenpidelupaa jätevesijärjestelmän uusimiseksi. Nykyisin kiinteistöllä on jätevedenpuhdistamista varten käytössä sakokaivot, eikä jätevesijärjestelmä täytä hajajätevesiasetuksen (157/2017) puhdistustehovaatimuksia. Toimenpidelupahakemuksessa esitetty jätevesiratkaisu täyttää kyseiset puhdistustehovaatimukset. Missään ei kuitenkaan ollut tietoa aikataulusta, missä vaiheessa parannettu puhdistusteho saavutettaisiin. Pyysinkin palautusta jolloin olisi saatu mukaan kunnollinen aikaraami asiaan. Korostin taasen lautakuntamme tehtävää ympäristönsuojeluviranomaisena. Esitys ei saanut kannatusta mutta kirjattiin kuitenkin.

KHO on hylännyt Meidän Turku ryn tekemän valituksen Arwidssoninkadun kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puutalojen purkamisesta ja päätös tuotiin meille tiedoksi. Ei meillä ollut enää mitään tehtävissä. Purkamista on perusteltu yliopiston kasvaneet tilatarpeet huomioivalla asemakaavalla. Saimmekin lautakunnassa hyvää keskustelua siitä, mikä on kaavoituksen merkitys. Viisas kokoomuspuheenjohtajamme totesi että valtuusto päättää asemakaavoista ja valtuutetut edustavat turkulaisia. Totta tuokin. On kuitenkin niin, että äänestämättä jättäminen ja toisaalta äänestäminen asioihin perehtymättä antaa monesti etulyöntiaseman oikeistopuolueille, tai puolueille, joille kulttuurihistorialliset arvot tai asukkaiden mielipide ei ole päätöksenteossa yhtä keskeinen kulma kuin jollekin toiselle. Tämä näkyy Turun valtuuston asemakaavapäätöksissä kerta toisensa jälkeen ja myös esim. kaupunkiympäristölautakunnan päätöksissä. On tälläkin viikolla näkynyt. Täten valtuuston edustavuus on valitettavasti enemmän suhteellinen seikka. Mutta siis, vaikka valitus hylättiin, Meidän Turku ei onneksi joudu maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Toivo elää.

Turun kulttuurihistoriallinen perintö kuihtuu kuihtumistaan myös lautakunnan päätettyä tänään myöntää purkulupa Viinamäen päiväkodille Nummenpakassa. Esitin purkuluvan hylkäämistä perustellen sitä Museokeskuksen kielteisellä lausunnolla, jossa todetaan että Viinamäen päiväkoti on Turun ensimmäisenä lastentarhana kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, ja se on tärkeä osa Nummenpakan rakennetun ympäristön kokonaisuutta. 

Maankäyttö ja - rakennuslain pykälän 139 mukaan purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Päätösehdotuksessa purkamista puolletaan, koska purkaminen ei merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä. Tässä oli siis ylittämätön ristiriita. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta ja jätin eriävän mielipiteen. Nummenpakkaa ollaan nyt muuttamassa totaalisesti ja sen omaleimaisuutta tuhoamassa. Kyllä, asetun tässä asukkaiden puolelle. Turun ensimmäisen päiväkodin historiallisen merkityksen sivuuttaminen toisaalta sopii tähän kehitykseen.

Eipä tuosta Hippoksentien purkujutusta ole sen kummempaa kerrottavaa, kuin että tällä kertaa vajoaminen koitetaan estää paalutuksella. Toivon että se onnistuu niin että voidaan kiittää pitkäjänteisestä työstä kymmenien vuosien päästä...

Patterihaassa Kanslerintiellä sijaitsee vanhoja tyylikkäitä kerrostaloja, joihin haettiin julkisivun muuttavia parvekelaseja. Pohjaehdotuksen mukaan lasitus ei sovellu talojen tyyliin ja rakennushistorialliseen kokonaisuuteen, ja hakemus tuli hylätä. Olin pohjaesityksen kannalla. Joidenkin näkökulmana oli se, ettei näillä taloilla ole samanlaista virkaa kaupunkikuvan kannalta koska ne sijaitsevat vähemmän näkyvässä paikassa esim. Martinmäen vastaaviin nähden. Oma näkemykseni on, että kaupunkikuvaa on tärkeää tarkastella kokonaisuuden ja arkkitehtonisen perinnön kautta. Olimme Laakson kanssa pohjan kannalla, lasit tulevat äänin 10-2. Jätimme eriävät mielipiteet.

Rakennushistoriallinen perintö oli monella tapaa päivän teema. Kurjenmäessä sijaitsee vanhoja kauniita sairaalarakennuksia ja listalla tosiaan oli niiden muuttaminen kerrostaloiksi. Siitä oli annettu neljä ehdollista lausuntoa, mukana olivat mm. Turun museokeskus/Varsinais-Suomen maakuntamuseo, asemakaavoitus sekä VS-Suomen pelastuslaitos mutta emme olleet saaneet niitä tutustuttavaksemme. Pyysin ja sain paketin pöydälle, puuttuneet liitteet luvattiin toimittaa. Päätösehdotuksena oli luvan myöntäminen huippuarvokkaaseen kohteeseen siis ilman tarvittavia materiaaleja.

Säikähdin kun näin tutun osoitteen Amiraalistonkatu 6 purkuluvassa. Olin valmistellut esityksen mutta kuulin ettei kyse ollut Fendarin purkamisesta vaan tyhjillään olevasta toimistorakennuksesta. Työpajan työntekijöillä ja sieltä turvasataman saaneilla nuorilla on aikaa vielä.
Kokouksessa ei osattu vastata mistä Mäntymäkeen myönnetyssä rakennusluvassa oli kysymys, laitan selvitystä kokouksen ulkopuolella. Me lautakunnan jäsenet voimme kiinnittää huomiota eri asioihin, sen puolesta asioiden kysyminen kokouksessa on kannatettavaa. Opimme kaikki varmasti enemmän keskustelun kautta.

Kannatin vihreiden pöydällepanoa Hirvensaloon tulevien uudisrakennusten osalta. Tontti ollaan rakentamassa turhan täyteen. 

Tämmösiä terkkuja lautakunnasta tällä kertaa :)

Eva-Liisa Raekallio
Asunnottomien yössä 17.10. tuikut lämmittivät pimenevässä illassa, mutta ennen muuta ilmainen ruoka, juoma, vaatteet sekä tieto konkreettisesta asunnottomuuden poistamiseen tähtäävästä vasemmistopolitiikasta. Mukana mm. Johannes Yrttiaho, Li Andersson, Taimi Räsänen, Jari Suominen, Tero Ahlgren, Max Rauvola, Saara Nieminen, moni sellainen jonka nimi ei tullut ylös sekä yksi Koti 2019 kansalaisaloitteen alullepanijoista Lotta Laaksonen. 

Tässä linkki kansalaisaloitteeseen. Mahtavaa, että aloitteeseen oli yhdessä päivässä tullut yli 200 allekirjoitusta :)
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3377

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetut peräänkuuluttivat Turun Sanomissa 17.10. oikeudenmukaisuutta varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkaukseen. Oikein :)

https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4121165/Lukijalta+Ei+leikkirahaa++varhaiskasvatuksen+palkat+kuntoon?fbclid=IwAR1fn4J6a9p8usQcXkPJSRYSIez6ZkLIOEkbY4ebZvP0WtAv5WosAL3sW_c

tiistai 16. lokakuuta 2018


Raporttia rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 4.10.

Kokouksessa käsiteltiin mm. Turun ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä, Turun hallinto-oikeuden päätös toriparkin rakennusluvasta tehtyyn valitukseen, jälleen uusi poikkeus ympäristönsuojelumääräyksistä koskien jätevesien johtamista, uusien kerrostalojen rakentaminen Juhanankulmalle, puunkaatoa sekä Turun synagogan viereen rakentuvan kerrostalon luvattoman rakentamisen käsittely. Tämän lisäksi minulla oli kysyttävää jo myönnetyistä luvista.

Otan vakavasti lautakuntamme tehtävän Turun ympäristönsuojeluviranomaisena vaikka muu lautakunta päättikin tammikuussa ulkoistaa ympäristölupien myöntämisen virkamiehille. Kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset lähtivät lausuntokierrokselle. Nähdäkseni meillä oli kaikki perusteet ottaa lisäaikaa siihen että varmistaisimme ympäristönsuojeluviranomaisen ominaisuudessa meiltä lähtevien määräysten oikeellisuuden ja ajantasaisuuden, pyysin pöydälle. Sitten sanottiin, että ne on määrä saada hyväksyttyä kaupunginvaltuustossa jo joulukuun alussa. Todella hätäinen aikataulu mielestäni, jos lausuntokierroskin on tarkoitus sitä ennen käydä läpi ja tuoda meille uudestaan. Nähdäkseni meillä oli kaikki perusteet ottaa lisäaikaa. Aikataulun tiukkuus ei minusta suinkaan ole lautakunnasta johtuvaa eikä sen pitäisi vaikuttaa työhömme valvontaviranomaisena...En saanut poikkeuksellisesti kannatusta pöydällepanemiseen ja se lähti. 

Sinetti toriparkille on saatu konkreettisesti rakennustöiden käynnistymisellä ihan ennen aikojaan, mutta eihän siinä prosessissa ole muutenkaan menty oikein eteenpäin. Kyllähän valitukset olisi jokainen pitänyt käsitellä loppuun saakka ennen ensimmäistäkään kaivinkoneen raapaisua. Mutta näin meillä. 

Tuo lautakunnan tammikuinen päätös asettua kumileimasimeksi johti osaltaan tosiaan viime torstaina siihen että poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä myönnettiin. Olen lupaprosessin tämänhetkistä tilannetta käynyt läpi lautakuntarapsoissa mutta myös Turun Vasemmistoliiton ikiomassa Vasen Suora- ohjelmassa :) kesäkuun lopussa
https://www.mixcloud.com/RadioRobinHood/vasen-suora-2662018/

Juhanankulman kerrostalot rakennetaan pilaantuneelle maaperälle. Kokouksessa kysyttiin aiheellisesti, miten pilaantunut maa-aines aiotaan käsitellä. Esittelijä vastasi että asianmukaisesti. Otin sitten puheeksi jälkeenpäin, että olisiko hyvä ohjeistaa esittelijöitä tällaisten rakennuskohteiden osalta kertomaan koko käsittelyprosessi perinpohjin, ympäripyöreä lausunto ei herätä luottamusta. Ympäristönsuojelupäällikkö kävi koko prosessin perinpohjin läpi, olen sitä mieltä että olisi kaikkein parasta jos esittelytkin tehtäisiin yhtä huolellisesti. Siihen ei nähty yleisesti olevan tarvetta.

Turun kaupungissa näyttää olevan homman nimenä se, että puita ei hoideta vaan ne päästetään ikäänkuin repsahtamaan ja kasvamaan ajotiellekin, ja tällä osaltaan perustellaan niiden kaatamista. Muutaman kirsikkapuun kohdalla kävi näin, ja Vatselankadulle haettiin maisematyölupaa uusien valkosalavien kaadolle. Viimeksi edellisen valkosalavakuvion aikana pyysin maisematyöluvan pöydälle, koska lupaa perusteltiin liikennejärjestelyillä eikä lautakunnalla ollut kuitenkaan niistä karttaa, selvityksiä tai muuta materiaalia. Nyt siitä vierestä haettiin vastaavaa lupaa eikä sitä perusteltu liikennejärjestelyillä, niistä kuitenkin on kysymys. Sanoinkin kokouksessa, että jokin nyt mättää kun meille jatkuvasti tulee näitä samantyyppisiä lupahakemuksia, eikö joku jossain osaa hoitaa hommiaan.

Synagogan peittävän kerrostalon kattoa on rakennettu luvatta. Lautakunta ei helpolla ilmoita poliisille näistä, nyt se kuitenkin päätettiin tehdä joka oli minusta ihan oikein. Lupa alkuperäisestä luvasta poikkeavalle työlle päätettiin myöntää virkapäätöksenä kokouksen ulkopuolella hyvin nopealla aikataululla ja samalla tehdä töiden keskeyttämispäätös, joka olisi voimassa luvan myöntämiseen ja sen lainvoimaisuuteen saakka. 

Näin tämän koko kuvion sitä vasten, mikä on Turun rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä ja miten meidät otetaan vakavasti jos töitä ei keskeytetä siksi ajaksi, kun poliisi on ehtinyt tutkia asian. Sanoinkin sen kokouksessa. Turussa on viime ajat kuultu liian monesta yli budjetin paukkuneesta rakennushankkeesta, itsekin olen aiheesta Turun Sanomissa ja Joukkovoima Turun lehdessä vastikään kirjoittanut. Hommassa ei tunnu olevan mitään rotia eivätkä ihmiset enää, syystä, usko rakennusvalvonnan hoitavan leiviskäänsä. Tätä taustaa vasten olisi minusta pitänyt antaa poliisiviranomaisille asiaankuuluva aika. Se oli kuulemma kuitenkin eri asia. Olisi varmaan pitänyt jättää eriävä mielipide mutta nyt meni näin.

Myönnetyissä luvissa oli mm. Gasumin teollisuuslaitoksen rakentaminen Orikedolla sekä puiden kaatoa Mäntymäestä. Minua kiinnosti teollisuuslaitoksen kohdalla ensinnäkin se, ettei teollisen laitoksen rakentamista tuotu lautakunnalle lista-asiana, ja samalla se, miten ympäristöarvot on rakennusprosessissa huomioitu. Olen kirjoittanut aiheesta rapsoissa aiemminkin, sinne on voimassa esim. väliaikainen ympäristölupa. Väliaikaisuus minua kyllä häiritsee, se ei auta valvontatehtävää. Mäntymäestä oli myönnetty puunkaatolupia ja minulle heräsi heti kysymys, liittyykö puunkaato paikallisten vuokratalojen purkamiseen; mistä puut ollaan kaatamassa. Meillä oli näiden lisäksi salaisia asioita.

Eva-Liisa Raekallio

maanantai 15. lokakuuta 2018

Ylihuomenna keskiviikkona 17.10. ollaan mukana Asunnottomien yössä

Turun Vasemmistoliitto on tänäkin vuonna mukana Asunnottomien yössä ja vipulaiset ovat paikalla myös. Asunnottomien yötä vietetään Vanhalla Suurtorilla alkaen klo 18.

Vipun vaaliteeseissä sanotaan mm. että "Turun kaupungilla pitää olla riittävästi edullisia vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia. Kaupungin omien vuokra-asuntojen vuokria tulee laskea kymmenellä prosentilla. Kunnallisten vuokra-asuntojen rakentaminen laskee asumisen hintaa lisäämällä tarjontaa, ja antaa työtä. Kaavoitettavasta vuokra-asuntotuotannosta pitää vähintään 30% olla kunnallista."
Valtakunnallinen ilmastomarssi Helsingissä lauantaina 20.10. -vipulaisiakin mukana!!

Mm. Greenpeace on mukana järjestämässä valtakunnallista ilmastomarssia. Greenpeacen Turun vapaaehtoisryhmä järjestää yhteiskuljetuksen välillä Turku-Helsinki-Turku mahdollistaakseen mahdollisimman monen osallistumisen Ilmastomarssille lauantaina 20.10.2018.

Kuljetus lähtee Tuomiokirkkotorilta, Akatemiatalon edestä kello 11.30. Paluumatka Helsingistä takaisin Tuomiokirkkotorille lähtee kello 18.00. Kyydin hinta on 0e (ilmainen)

Ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen on sitova ja mukaan mahtuu 50 ensimmäistä ilmoittautujaa. Ilmoittaudu kuljetukseen alla olevan linkin kautta: https://goo.gl/forms/OsG5rlqeFkZwKAQA3

Lisätietoa tapahtumasta löydät Ilmastomarssin Facebook-sivulta:
https://www.facebook.com/events/2122339054700231/


Kiitos Greenpeace ja Greenpeace Turku että köyhätkin pääsevät mukaan :) Koska työssä ilmastonmuutosta vastaan tarvitaan ihan jokaista!!

Riikka Oksanen (Vipu ry) ja Aki Haapanen tekivät 
lautakunta-aloitteen 3.10.2018 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa:

Ammatillisessa koulutuksessa entistä suurempi osa koulutuksesta ja oppimisesta tapahtuu työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi opiskelijan työpaikkaohjaaja.
Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluu muun muassa osallistuminen työssäoppimisen toteuttamissuunnitelman tekoon, työssäoppijan perehdyttäminen työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti, opiskelijan ohjaaminen sekä palautteen antaminen ja arviointi.
Pätevät ja osaavat työpaikkaohjaajat ovat edellytys onnistuneille työssäoppimisjaksoille. 
Esitämme, että ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikkojen valinnassa etusijalle asetetaan työpaikat, joista löytyy työpaikkaohjaajan koulutuksen suorittanut henkilö.