torstai 21. huhtikuuta 2016

Tässä alla nuorisolautakunnan vastalause  kaupunginhallituksen päätökseen 300 000 euron säästötavoitteeseen, johon minä ja Saska vaikutimme myös aika tavalla. Tärkeintä että vastalause oli lautakunnan yhteinen. Sen alla tiedote nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämisestä nuorisovaltuustovaaleissa.

Vasemmistoliiton edustaja kaupunginhallituksessa oli tehnyt vastaesityksen, ja jättänyt säästöpäätöksestä eriävän mielipiteensä.

*********************

Nuorisolautakunta päätti merkitä asian tiedoksi.Samalla Nuorisolautakunta esittää kaupunginhallitukselle vastalauseensa kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3. § 119 tekemään 300 000 euron säästöesitykseen. Säästöesitys uhkaa nuorisotyön toteuttamista vaarantaen henkilökunnan jaksamisen ja tilojen aukipitämisen sairaus- ja muissa poissaolotapauksissa. 

Nuortenpalveluiden tarve sijaisille on jo nykyisellään suuri. Lisäsäästöt heikentäisivät henkilöstön jaksamista ja nuorisotyön sekä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Nuorisotyö ennaltaehkäisee ongelmia, sen edellytykset pitää turvata. Nuorisotoimen mahdollisuudet työllistää myös sijaisia tulee varmistaa ja säästö- ja henkilötyövuositavoitteet pitää asettaa tältä pohjalta.  

Jäljellä olevasta leikkaustarpeesta osa voidaan osa kattaa esim. työntekijöiden koulutuksia vähentämällä mutta yli puolet edellyttäisi joko kuuden (6) henkilötyövuoden vähentämistä tai tiloista luopumisia (Teräsrautela, Nukkumajoki, Olympiasauna, Vartiovuori).
******************************


TIEDOTE Julkaisuvapaa 21.4.

Nuorten äänestysaktiivisuutta lisättävä nuorisovaltuustovaaleissaTurun nuorisovaltuuston vaalit järjestettiin marraskuussa 2015. Vaaleissa annettiin ääniä yli 5000, joista hylättiin 188. Kokonaisäänestysprosentti oli 45 %. Koulujen ja oppilaitosten äänestysprosentti oli alimmillaan 8 % ja ylimmillään 98,5 %.


Äänestysprosentissa on näin ollen erittäin huomattavia eroja koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Nuorisovaltuustovaalien tavoitteena tulisi olla nuorten totuttaminen äänestämiseen ja yleisesti äänestyskynnyksen madaltaminen. Kun äänestämisestä tulee varhain rutiini, sen kautta oppii vaikuttamaan myös täysi-ikäisenä.

Vasemmistoliiton edustajat nuorisolautakunnassa ovat huolissaan äänestysprosentin eroista ja peräänkuuluttavat toimia sen tasapainottamiseksi. "Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun eriarvoisuus lisääntyy ja maahanmuuttajataustaisia oppilaita on entistä enemmän, on aiempaakin tärkeämpää tukea kaikkien nuorten osallistumista yhteiskuntaan ja kansalaiskasvatusta",
sanoo nuorisolautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio. "Kouluihin ja oppilaitoksiin pitäisi viedä viestiä siitä, mihin äänestämisellä voi vaikuttaa ja miksi se on tärkeää. Äänestysprosentin vaihtelu kertoo siitä, että kehitettävää on paljon", toteaa puolestaan nuorisolautakunnan jäsen Saska Heino.

Eva-Liisa Raekallio ja Saska Heino esittävät, että nuorisolautakunnalle tuodaan marraskuun kokoukseen 2016 mennessä lista yhtenäisistä käytännöistä, jotka vaalit järjestävien koulujen ja muiden oppilaitosten on toteutettava aiempaa tasaisemman äänestysaktiivisuuden saavuttamiseksi.

Lisätiedot:Eva-Liisa Raekallio
puh. 040-2473913

Saska Heino
puh. 040-5032524

keskiviikko 20. huhtikuuta 2016

Terveisiä kaupunginvaltuustosta

Maanantaina 11.4. olin paikkaamassa Li Anderssonia ja listalla oli työllistämiseen tarkoitettujen määrärahojen lisäys. Valtuuston listalla oli esitys miljoonasta eurosta lisää työllistämistoimenpiteisiin. Aiemmin tänä vuonna on myönnetty yrityksille suunnattuja rahoja. Toivoa sopii, että sieltä löytyisi rahalle vastinetta ja oikeasti töitäkin. 

Tein tätä edeltävässä valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen siitä, että myös kolmannen sektorin eli yhdistysten ja kaupungin palkkatukitoimia jatkettaisiin ja niihin myönnettäisiin varoja. Valtuustoryhmämme oli kokonaisuudessaan esityksen takana.

Asia on minusta tärkeä, sillä nyt palkkatukirahat kolmannelta sektorilta puuttuvat kokonaan ja sen myötä kaivatut työpaikat. Näitä rahoja ei Te-keskuksessa ole ollut maaliskuun alun jälkeen!
Aloitteeni oli käsitelty yllättäen pikapikaa (hyvä juttu sinänsä) työllisyystoimikunnassa, jonka varajäsen olen itsekin. Päätöksessä todetaan jotenkin niin, että aloite on huomioitu ja esitys menee eteenpäin ilman tuota minun lisäystäni.Jatkoin siksi nyt valtuustossa tästä aiheesta.

Tein muutosesityksen jossa myönnettäisiin 500 000€ lisää rahaa työllisyysmäärärahoihin, palkkatukimäärärahoja kolmannelle sektorille ja kaupungille.
Se hylättiin. Seuraavana päivänä selvisi, että valtuustossa myönnetyistä lisärahoista ei mennyt mitään Te- keskuksen työllistämiskäyttöön. 

Täytyy jatkaa asian tiimoilta seuraavissa valtuustoissa. Tosiasia nimittäin on, ettei kolmannelle sektorille eli yhdistyksiin voida nyt palkata keväällä ketään. Rankkaa ja ikävää.

Riikka Oksanen
Vipu ry
pj.

sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Raporttia Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksesta 6.4.2016

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui 6.4.2016 käsittelemään mm. perusopetuksen tuntijakoa, lausuntoa varhaiskasvatuksen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamisesta ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja.
Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen

Elokuun alusta muuttuva perusopetuksen opetussuunnitelma on nostattanut keskustelua perusopetuksen tuntijaosta ja siitä on kiistelty alkuvuoden ajan sekä suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa että kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Kokoukseen oli tuotu pohjaesitys, jossa kaikille perusopetuksen oppilaille jokaisessa Turun peruskoulussa annetaan opetusta 226 vuosiviikkotuntia (1vvt = n. 38h). Opetussuunnitelman määrittelemä minimi vuosiviikkotuntimäärälle on 222. Ylimääräisten 4 vuosiviikkotunnin käytöstä koulut saavat päättää itse siten, että 3 vvt suunnataan luokille 1-6 ja 1 vvt luokille 7-9. Aiemmin vuosiviikkotuntien vaihtelu eri koulujen välillä oli jopa 14 vuosiviikkotuntia.

Lisäksi päätettiin, että A2-kielet ovat muun tuntijaon ylittäviä tunteja. Yläkouluissa A2-kielet voidaan opettaa joko valinnaisaineen asemesta tai poikkeuksellisesti yhteisen tuntijaon ylittävinä. B2-latina rinnastetaan tässä suhteessa A2-kieliin. Poikkeuksen muihin A2-kieliin muodostaa vapaaehtoinen ruotsi, joka osittain tai kokonaan korvaa 6. luokalta alkavan pakollisen ruotsin.
Ryhmämme kannatti esitystä ja painotti sitä, että erityisluokkien koulunkäyntiohjaajien määrä tulee pitää vähintään nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa.

Lausunto varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamisesta, suhdelukujen muuttamisesta ja asiakasmaksulain toimeenpanosta Turussa

Kannatimme tässä asiassa demareiden kanssa yhteistyössä laadittua lausuntoehdotusta, jossa kaupunginhallitusta vaaditaan luopumaan sekä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamisesta että päivähoitohenkilökunnan suhdelukujen muuttamisesta. Lisäksi lausunnossa todettiin, että asiakasmaksulaista ei ole eduskunnan päätöstä, joten sen käsittely ei ole vielä ajankohtaista.

Äänestyksessä vas-ryhmämme lisäksi lausunnon puolesta äänestivät sdp:n, vihreiden ja perussuomalaisten edustajat. Toimialajohtaja Jalosen pohjaesityksen puolesta äänestivät kokoomuksen ja rkp:n edustajat. Äänet 8-5.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen

Esitimme, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut pidetään ennallaan. Olemme vastustaneet asiakasmaksujen korotuksia, koska niillä yritetään paikata taloudellista tilannetta, joka on muodostunut veronalennusten (yhteisövero, varallisuusvero, valtion tulovero) seurauksena. Tuloeroja tulee tasata progressiivisella verotuksella, ei asiakasmaksuilla.

Iltapäivätoiminnan maksut kuormittavat lapsiperheiden ja etenkin usean lapsen perheiden taloutta raskaasti. Maksujen korotuksen seurauksena monet perheet saattavat jättää käyttämättä iltapäivätoimintapalvelua, tämän ovat myös palvelun tuottajat todenneet.

Demarit esittivät kompromissina 15%:n korotusta. Pohjaesityksen korotusprosentti oli 25-26%. Muutosesityksemme hävisi ensimmäisen äänestyksen demareiden esitykselle, toisessa äänestyksessä demareiden esityksen puolesta äänestivät vasemmisto, vihreät, ps ja rkp. Ainoastaan kokoomus kannatti suurempaa korotusta. Äänet 9-4.

Lisäksi päätettiin maksuhuojennusrajoista, jolloin tietyn tulotason alittavilta perheiltä ei peritä maksua lainkaan tai maksua huojennetaan 25%. Tämän muutoksen takia iltapäivätoiminnan laskutusprosessia muutettiin niin, että Turun kaupunki huolehtii palveluntuottajien asiakkaiden laskutuksesta. Läsnä olevien lasten mukaisesti kertyneen maksutuoton Turun kaupunki tilittää edelleen palveluntuottajalle.

Terveisin
Aki Haapanen
Riikka Oksanen
K-O lautakunnan jäsenet (vas)